Algemene voorwaarden

1. NORD Legal LLP (hierna: NORD) is een naar het recht van het Verenigd Koninkrijk opgerichte rechtspersoon die tot doel heeft het uitoefenen en het doen uitoefenen van de rechtspraktijk, waaronder begrepen de advocatuur.

2. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op de website van NORD Legal LLP (nord.legal) en zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle buitencontractuele verbintenissen tussen partijen. Deze voorwaarden gelden ook voor personen die betrokken zijn bij het vervullen van de opdracht of die enige aansprakelijkheid hebben in dat verband. Op de overeenkomst en alle andere verbintenissen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen. Ook zijn de op de website van NORD gepubliceerde declaratiewijzen, klachtenregeling en vervangingsregeling van toepassing.

3. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is echter bij enig verschil van inhoud en strekking bindend.

Opdracht

4. NORD, en niet de onder haar verantwoording opererende medewerkers, is de enige contractuele wederpartij oftewel opdrachtnemer van de cliënt. De cliënt wordt geacht de opdracht ook aan door NORD voor de cliënt ingeschakelde derden te hebben gegeven. NORD is gemachtigd bij de inschakeling van derden voor de cliënt een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. Artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW worden uitgesloten.

5. NORD zal zich inspannen de overeenkomst met de cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. De cliënt zal aan NORD gevraagd en ongevraagd alle informatie verstrekken, die van belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

Beloning

6. De beloning voor NORD wordt in beginsel berekend op basis van het aantal gewerkte uren maal de toepasselijke uurtarieven, vermeerderd met de gemaakte kosten. NORD is steeds gerechtigd van de cliënt een voorschot op de beloning te verlangen. Indien een gevraagd voorschot voor griffierechten niet tijdig door de cliënt betaald is, mag NORD zich voor risico van de cliënt terugtrekken van de zaak.

7. De cliënt dient declaraties van NORD binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. De cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Bij een tekortkoming van de cliënt vervalt het recht van de cliënt om de overeenkomst te ontbinden en is betaling direct opeisbaar door NORD. Alle redelijke buitengerechtelijke kosten van NORD die verband houden met de invordering van zijn vorderingen komen voor rekening van de cliënt. Voor niet‐consumenten worden deze kosten vastgesteld op 15% van het in hoofdsom verschuldigde. Facturen mogen per e‐mail worden verzonden.

8 NORD heeft het recht ook hetgeen deze voorwaardelijk of redelijkerwijs voorzienbaar van de cliënt te vorderen heeft te verrekenen met hetgeen NORD aan de cliënt verschuldigd is of redelijkerwijs zal worden.

Aansprakelijkheid

9. Iedere aansprakelijkheid van NORD en door NORD ingeschakelde derden is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de door NORD afgesloten algemene (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, opgeteld bij het bedrag van het eigen risico van NORD. NORD is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade of bedrijfsschade. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van NORD.

10. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen NORD en de cliënt door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en documenten delen. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische middelen, mits beide partijen alles doen dat redelijkerwijs van hen verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s op het verspreiden van virussen, het lekken van data en het prijsgeven van wachtwoorden en dergelijke.

Download

Algemene voorwaarden

 

Google Analytics opt-out