Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op de website van de advocaat (www.NORD.legal) en zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle buitencontractuele verbintenissen tussen partijen. Deze voorwaarden gelden ook voor personen die betrokken zijn bij het vervullen van de opdracht of die enige aansprakelijkheid hebben in dat verband. Op de overeenkomst en alle andere verbintenissen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Ook zijn de op de website van de advocaat gepubliceerde declaratiewijzen, klachtenregeling en vervangingsregeling van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de advocaat.

Opdracht

2. De advocaat, en niet de onder zijn verantwoording opererende medewerkers, is de enige contractuele wederpartij oftewel opdrachtnemer van de klant. De klant wordt geacht de opdracht ook aan door de advocaat voor de klant ingeschakelde derden te hebben gegeven. De advocaat is gemachtigd bij de inschakeling van derden namens de klant een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitgesloten.

3. De advocaat zal zich inspannen de overeenkomst met de klant met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. De klant zal aan de advocaat gevraagd en ongevraagd alle informatie verstrekken, die van belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

Beloning

4. De beloning voor de opdrachtnemer wordt in beginsel berekend op basis van het aantal gewerkte uren maal de toepasselijke uurtarieven, vermeerderd met de gemaakte kosten. De opdrachtnemer is steeds gerechtigd van de klant een voorschot op de beloning te verlangen. Indien een gevraagd voorschot voor griffierechten niet tijdig door de klant betaald is, mag de opdrachtnemer zich voor risico van de klant terugtrekken van de zaak.

5. De klant dient declaraties van de opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. De klant heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Bij een tekortkoming van de klant vervalt het recht van de klant om de overeenkomst te ontbinden en is betaling direct opeisbaar door de opdrachtnemer. Alle redelijke buitengerechtelijke kosten van de opdrachtnemer die verband houden met de invordering van zijn vorderingen komen voor rekening van de klant. Voor niet‐consumenten worden deze kosten vastgesteld op 15% van het in hoofdsom verschuldigde.

6. De opdrachtnemer heeft het recht ook hetgeen deze voorwaardelijk of redelijkerwijs voorzienbaar van de klant te vorderen heeft te verrekenen met hetgeen de opdrachtnemer aan de klant verschuldigd is of redelijkerwijs zal worden.

Aansprakelijkheid

7. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer en door hem ingeschakelde derden is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de door de opdrachtnemer afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en), opgeteld bij het bedrag van het eigen risico van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade of bedrijfsschade. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of zijn leidinggevenden.

8. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen de opdrachtnemer en de klant door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en documenten delen. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische middelen, mits beide partijen alles doen dat redelijkerwijs van hen verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s op het verspreiden van virussen, het lekken van data en het prijsgeven van wachtwoorden en dergelijke.

Download

Algemene voorwaarden