Algemene voorwaarden

1. NORD Advocaten B.V. (hierna: NORD) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die tot doel heeft het (doen) uitoefenen van de rechtspraktijk, waaronder begrepen de advocatuur en juridische educatie.

2. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op de website van NORD (nord.legal) en zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle buitencontractuele verbintenissen tussen partijen. Deze voorwaarden gelden ook ten gunste van personen die betrokken zijn bij het vervullen van de opdracht of die enige aansprakelijkheid hebben in dat verband. Ook zijn steeds de meest actuele en op de website van NORD gepubliceerde tarifering en declaratiewijzen, klachtenregeling, vervangingsregeling en privacyverklaring van toepassing.

3. Bij vertalingen van deze algemene voorwaarden is de originele Nederlandse tekst bindend bij enig verschil van inhoud en strekking. Op de overeenkomst en alle andere verbintenissen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin NORD gevestigd is.

Opdracht

4. NORD, en niet de onder haar verantwoording opererende medewerkers, is de enige contractuele wederpartij oftewel opdrachtnemer van de cliënt. De cliënt wordt geacht de opdracht ook aan door NORD voor de cliënt ingeschakelde derden te hebben gegeven. NORD is gemachtigd bij de inschakeling van derden voor de cliënt een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. Artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW worden uitgesloten.

5. NORD zal zich inspannen de overeenkomst met de cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. De cliënt zal aan NORD gevraagd en ongevraagd alle informatie verstrekken, die van belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

Beloning

6. De beloning voor NORD wordt in beginsel berekend op basis van het aantal gewerkte uren maal de toepasselijke uurtarieven, vermeerderd met de gemaakte kosten. NORD is steeds gerechtigd van de cliënt een voorschot op de beloning te verlangen. Indien een gevraagd voorschot niet tijdig door de cliënt betaald is, mag NORD de werkzaamheden opschorten en zich voor risico van de cliënt terugtrekken van de zaak. Indien in afwijking van eventuele vaste prijsafspraken de cliënt opdracht geeft voor meerwerk dat buiten de afspraken valt, dan wordt dit volgens de reguliere uurtarieven afgerekend.

7. De cliënt dient declaraties van NORD binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. De cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Bij een tekortkoming van de cliënt mag NORD opschorten en vervalt het recht van de cliënt om de overeenkomst te ontbinden en is betaling direct opeisbaar door NORD. Alle redelijke buitengerechtelijke kosten van NORD die verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor rekening van de cliënt. Voor niet-consumenten worden deze kosten vastgesteld op 15% van het in hoofdsom verschuldigde. Facturen mogen per e-mail worden verzonden.

8. NORD heeft het recht ook hetgeen deze voorwaardelijk of redelijkerwijs voorzienbaar van de cliënt te vorderen heeft te verrekenen met hetgeen NORD aan de cliënt verschuldigd is of redelijkerwijs zal worden.

Aansprakelijkheid

9. Iedere aansprakelijkheid van NORD en door NORD ingeschakelde derden is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de door NORD afgesloten algemene (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, opgeteld bij het bedrag van het eigen risico van NORD. NORD is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade of bedrijfsschade. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van NORD.

10. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen NORD en de cliënt door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en documenten delen. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische middelen, mits beide partijen alles doen wat redelijkerwijs van hen verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s op het verspreiden van virussen, het onbedoeld vrijkomen van data en het prijsgeven van wachtwoorden en dergelijke.

Download

Algemene Voorwaarden (versie 2020, geldend vanaf 2020)

Algemene voorwaarden (versie 2017, geldend t/m 2019)