IP (Intellectueel eigendom)

Eén van de specialismen van NORD is het intellectueel eigendomsrecht (IP-recht). Dit onderwerp zal vaker terugkomen op het blog en op de website van NORD, omdat het in het alledaagse leven een groot belang heeft. Op vrijwel elk gebruiksobject in onze omgeving rust wel één of ander recht van intellectueel eigendom, variërend van een merkrecht tot een auteursrecht. Het intellectuele eigendomsrecht is dus overal om ons heen. Het heeft niets te maken met het gewone eigendomsrecht dat personen op stoffelijke zaken kunnen hebben, maar het regelt een belangrijk deel van de concurrentieverhoudingen tussen marktpartijen. Juist in de huidige informatiemaatschappij, waarin wereldwijde verspreiding orde van de dag is, speelt de handhaving van IP een grote rol.

Plaats van het intellectuele eigendomsrecht

Het verschil tussen geoorloofde en ongeoorloofde concurrentie wordt deels gereguleerd door het IP-recht, deels door het mededingingsrecht en deels door de algemene zorgvuldigheidsnorm die voortvloeit (onrechtmatige daad; artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek). Binnen deze kaders bevindt zich de speelruimte voor ondernemingen om monopolies te krijgen op producten of diensten of juist om anderen na te volgen. Het IP-recht beschermt, kort gezegd, ideeën en identiteit.

Onderdelen van het IP-recht zijn onder meer het auteursrecht, het octrooirecht, het merkenrecht, het handelsnaamrecht en het databankenrecht. Soms wordt vooral de creativiteit beschermd (door auteursrechten en octrooien), soms meer de identiteit (door merken en handelsnamen) en soms juist de inspanning of de investering (bij databanken). Rechthebbenden kunnen zelf hun rechten exploiteren of dat door middel van licenties aan anderen uitbesteden, bijvoorbeeld in ruil voor royalty’s. Als samenwerking met derden wordt gezocht dan komt geheimhouding, door middel van een geheimhoudingsovereenkomst of Non-disclosure Agreement (NDA), al snel aan de orde.

Internationale markt

Het intellectueel eigendomsrecht is zeer veranderlijk en internationaal van aard. Het rechtsgebied bestaat uit vele ingewikkelde regels, die voortvloeien uit diverse nationale en internationale bronnen en uit de rechtspraak van verschillende rechtsprekende instanties. Omdat internationale handel belangrijk is, zijn contracten (zoals een distributieovereenkomst of een licentieovereenkomst) en procedures op dit vakgebied veel voorkomend.

De rol van NORD als advocaat bij IP-rechten

Juist omdat de regels zo complex zijn en de belangen vaak groot, is het intellectuele eigendomsrecht bij uitstek een vakgebied voor specialisten. NORD Advocatuur kan u als expert assisteren bij het in kaart brengen van de veilige route, het doen van juiste depots, het kiezen van de beste exploitatievorm en/of het waarborgen van geheimhouding. Koen Konings en Gertjan van den Hout van NORD helpen u als gespecialiseerde advocaten bovendien bij procedures waarin u uw IP-rechten wilt handhaven of waarin u juist verweer voert tegen door derden gestelde inbreuken. De advocaten van NORD zij door de wol geverfd met hun jarenlange ervaring met adviestrajecten en nationale en internationale procedures. In 2012 schreef Koen Konings het boek “Kernzaken Intellectueel Eigendomsrecht” voor Kluwer.