Leestijd: 5 minuten

Domeinnamen zijn geen intellectuele eigendomsrechten. Ze kunnen dus ook geen exclusieve rechten in het leven roepen en komen iemand toe op basis van het beginsel ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Het is echter wel mogelijk dat een domeinnaam inbreuk maakt op het recht van een ander, bijvoorbeeld een merkrecht of handelsnaamrecht. Maar hoe zit dit wanneer een beschrijvende domeinnaam overeenkomt met een recht of een beschrijvende domeinnaam van een ander? Met ‘beschrijvend’ wordt bedoeld dat de domeinnaam iets kan zeggen over de aard van de door de onderneming verhandelde goederen of diensten. Als u bijvoorbeeld bouwmaterialen verhandelt en u gebruikt de domeinnaam ‘www.bouwmaterialen.nl’, dan is die domeinnaam zuiver beschrijvend en totaal niet onderscheidend.

Beschrijvende domeinnaam inbreuk op merkrecht?

In het merkenrecht zijn beschrijvende benamingen in beginsel niet beschermd. Alleen door veelvuldig gebruik van een beschrijvend teken, kan het uiteindelijk een onderscheidingsteken worden en daarmee voor merkenrechtelijke bescherming vatbaar zijn. Dat proces heet ‘inburgering’. Afgezien van de mogelijkheid dat beschrijvende tekens kunnen inburgeren, mag men beschrijvende tekens dus vrij gebruiken, ook door middel van een domeinnaam. Dat levert geen inbreuk op het merkrecht van een ander op.

Beschrijvende domeinnaam inbreuk op handelsnaamrecht?

Een beschrijvende domeinnaam maakt wellicht inbreuk op het handelsnaamrecht van een ander. Anders dan in het merkenrecht hoeft een beschrijvende handelsnaam niet in de weg te staan aan het verkrijgen van een handelsnaamrecht. Daar staat echter tegenover dat de beschermingsomvang van een handelsnaamrecht veel minder is dan die van een merkrecht. Waar een merkrecht geldig is in de gehele Benelux (in geval van een Benelux-merk) of in de gehele Europese Unie (in geval van een Gemeenschapsmerk; vanaf 23 maart ‘Uniemerk’ genoemd), is de beschermingsomvang van een handelsnaam beperkt tot het verzorgingsgebied van de onderneming die die handelsnaam voert. Wanneer iemand bijvoorbeeld de handelsnaam ‘Bakkerij Konings’ voert en enkel actief is in het centrum van de stad Groningen (en verder ook geen bijzondere bekendheid geniet), dan mag iemand uit Maastricht of Amsterdam zich gerust ook ‘Bakkerij Konings’ noemen. Dat levert immers geen verwarringsgevaar op.

Het wordt interessant wat rechtens is wanneer de Maastrichtse bakker de domeinnaam ‘www.bakkerijkonings.nl’ exploiteert. Die internetpagina is natuurlijk ook in Groningen raadpleegbaar. Of dat handelsnaaminbreuk oplevert is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval, maar zelf meen ik dat van inbreuk geen sprake is.

Artiestenverloningen versus Artiestenverloning

Onlangs heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over de bescherming van zuiver beschrijvende domeinnamen. In de zaak die leidde tot dit arrest maakte Artiestenverloningen B.V. sinds 2002 gebruik van de domeinnaam ‘www.artiestenverloningen.nl’. Zij kwam op tegen Prae Artiestenverloning, die op het internet actief was met de domeinnaam ‘www.artiestenverloning.nl’ (dus zonder –en). Beide ondernemingen houden zich bezig met de loonadministratie van artiesten.

De Hoge Raad oordeelt dat het hof terecht heeft vastgesteld dat de aanduiding ‘artiestenverloning’ louter beschrijvend is voor de diensten die beide ondernemingen leveren. En omdat het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn om zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam, is het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarrend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen. Omdat het hof al had vastgesteld dat in die zaak geen sprake is van zulke bijkomende omstandigheden, is er ook geen sprake van inbreuk.

Conclusie

De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat het een ieder in beginsel is toegestaan om zich van beschrijvende aanduidingen te bedienen, ook in domeinnamen. Wie exclusiviteit wil, dient geen beschrijvende aanduiding te gebruiken, maar een onderscheidende aanduiding, en die als merk gaan registeren. Stel dat de eisende partij in de bovengenoemde zaak haar aanduiding (na inburgering) als merk had laten registreren, dan kon zij namelijk wél met succes opkomen tegen de domeinnaam van gedaagde. Zie hier het belang van merkregistraties!

NORD Advocatuur is o.a. gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht, waartoe ook het merkenrecht en het aanverwante domeinnamenrecht behoort. De specialisten van NORD Advocatuur kunnen u dan ook te allen tijde adviseren op dit terrein of u bijstaan in juridische geschillen. Ook het registeren van uw teken als merk behoort tot de mogelijkheden.

Geplaatst op 31 mei 2016 door Gertjan van den Hout