Leestijd: 3 minuten

Betalingsregeling

Helaas komt het soms voor dat klanten hun rekeningen niet kunnen betalen. Als schuldeiser kunt u afspraken met uw afnemer maken en bijvoorbeeld tegen finale kwijting akkoord gaan met een deelbetaling of kwijtschelding. Het instemmen met een betalingsvoorstel kan soms verstandig zijn, met name in de situatie waarin faillissement van de betreffende klant dreigt. Immers, bij een daadwerkelijk faillissement doen de Belastingdienst, de banken én de curator eerst hun grepen in de boedel zodat er vaak niets meer overblijft voor u als schuldeiser.

BTW

Omdat de BTW vooruit wordt betaald over de gehele factuur, zal u te veel BTW hebben afgedragen wanneer u meewerkt aan een crediteurenakkoord. Gelukkig kent de wet een regeling die de mogelijkheid schept om de reeds afgedragen BTW van zogenaamde oninbare vorderingen weer terug te vragen.

Echter, wanneer tot finale kwijting wordt overgegaan is er niet altijd meer sprake van een oninbare vordering. De Belastingdienst gaat er in de praktijk namelijk vanuit dat -omdat er een deal is gesloten- u geacht wordt het gehele bedrag te hebben ontvangen. De BTW wordt volgens de Belastingdienst bij een finale kwijting dus fictief volledig voldaan. U loopt dus het risico een deel van de BTW niet meer terug te kunnen vragen aan de Belastingdienst.

Voor uw afnemer betekent een dergelijke afspraak overigens dat hij de BTW niet terug hoeft te betalen aan de Belastingdienst, mits de facturen nog geen twee jaar oud zijn. Daar heeft u alleen niets aan.

Creditfactuur

In plaats van akkoord te gaan met een gedeeltelijke betaling, kunt u daarentegen er ook voor kiezen om aan uw afnemer een prijsvermindering te verlenen en een bijbehorende creditfactuur verzenden. De BTW op de creditfactuur is in beginsel wél terug te vragen. Dat moet gebeuren in het tijdvak waarin u redelijkerwijs moest aannemen dat de betreffende factuur niet betaald zal worden.

Soms eist de Belastingdienst een onderbouwing (bewijsstukken van correspondentie) waaruit blijkt dat u vergeefse pogingen heeft gedaan het bedrag te innen of moet u een bevestiging van de curator overleggen dat er geen betaling meer is te verwachten van de betreffende afnemer.

Geplaatst op 6 november 2013 door Koen Konings