Leestijd: 6 minuten

Btw-nummer: correct gebruik

Wanneer u een factuur verzendt bent u verplicht uw btw-nummer te vermelden. Een factuur is een verplichting wanneer u levert aan andere ondernemers.

Wanneer u levert aan een particulier hoeft u geen factuur te sturen, tenzij:

  • u een groothandel heeft in levensmiddelen, dranken, tandheelkundige grondstoffen of (onderdelen van) tandtechnische werken en ten minste 80% van uw afnemers is ondernemer;
  • u een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel levert aan een afnemer in een ander EU-land;
  • uw levering een afstandsverkoop inhoudt (webshops).

Ook wanneer de factuur niet meer dan € 100,= bedraagt inclusief btw of indien de factuur een wijziging betreft van een oorspronkelijke factuur, dan kunt u volstaan met een vereenvoudigde factuur waarbij u niet het btw-nummer hoeft te vermelden.

Verder zal u uw btw-nummer bekend moeten maken wanneer u een dienst van de informatiemaatschappij levert. Een dienst van de informatiemaatschappij wordt in artikel 3:15d lid 3 Burgerlijk Wetboek omschreven als:

elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van de afnemer van de dienst wordt verricht zonder dat partijen gelijktijdig op dezelfde plaats aanwezig zijn.

NORD heeft eerder een blog geschreven over de verplichting om btw-nummers te vermelden. De dienst van de informatiemaatschappij is hier een voorbeeld van.

Wijze van verstrekken btw-nummer

De ondernemer heeft wel de keuze op welke wijze hij zijn btw-nummer verstrekt. De ondernemer kan actief zijn btw-nummer verstrekken, maar hij kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om deze pas te verstrekken op het factuur. Er is beleidsvrijheid voor de ondernemer, zolang het btw-nummer maar wordt verstrekt. De keuze is echter maar betrekkelijk als het gaat om het online verstrekken van het btw-nummer (dus op de website), zoals blijkt uit de eerdere analyse van NORD.

Het btw-nummer moet dus vaak en op verschillende wijzen bekend gemaakt worden. Het probleem hierbij is dat het btw-nummer van een eenmanszaak, waaronder een zelfstandige zonder personeel (zzp’er), onder andere bestaat uit het burgerservicenummer (BSN). Hoe verhoudt dit zich tot de privacy? Zijn er alternatieven beschikbaar?

Ontstaan van het btw-nummer

Bij de invoering van het btw-nummer zijn de gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer meegewogen. Dit heeft er echter niet toe geleid dat er een btw-nummer tot stand is gekomen zonder daarin het burgerservicenummer (BSN) te verwerken. Er werden geen problemen verwacht met betrekking tot het gebruik van het BSN in het btw-nummer nu het BSN nummer geen recht of plicht oplegt en het BSN niet was aan te merken als persoonskenmerk. De reden tot invoering van het BSN was het tegengaan van identiteitsfraude, nu iedereen een uniek identificatienummer kreeg. De vraag is nu: Gaat die vlieger nog wel op?

In januari 2012 was de Staatssecretaris van Financiën nog wel van mening dat dit het geval was aangezien er geen informatie omtrent de betrokkene uit kan worden afgeleid (Rijksoverheid; pdf). In december 2013 wordt daar dan toch anders over gedacht, wanneer het BSN wordt aangemerkt als een persoonsgegeven.

Persoonsgegevens

Het BSN is, zoals gezegd, een persoonsgebonden nummer. De Rijksoverheid kan aan de hand van dit nummer allerlei gegevens opvragen. Dit maakt dat het BSN wel een persoonsgegeven is zoals benoemd in artikel 1 Wet bescherming persoonsgegevens, nu het herleidbaar is tot een individu. De Rijksoverheid noemt het zelf een strikt persoonlijk nummer. De Rijksoverheid vermeldt hierbij tevens dat uitwisseling van het BSN wettelijk niet is toegestaan.

Het BSN moet zelfs veiliger zijn tegen identiteitsfraude, maar hoe verhoudt zich dit tot het btw-nummer?

Wanneer u een btw-nummer ziet op een website of op een factuur dan kunt u deze controleren op de internetsite van de Europese commissie. Door het btw-nummer in te voeren kunt u controleren of het btw-nummer geldig is en kunt u de naam en de adresgegevens controleren van degene aan wie het btw-nummer toebehoord. Hiermee wordt het btw-nummer van eenmanszaken dusdanig controleerbaar dat voor een ieder de persoonsgegevens eenvoudig ter beschikking komen.

Biedt een btw-nummer zonder BSN een oplossing?

Een motie door Van der Linde en Oosenbrug waarin werd gepleit voor een btw-nummer zonder BSN is verworpen. De Staatssecretaris Wiebes van Financiën blijft ook bij dit standpunt. Hier legt hij drie redenen aan ten grondslag:

  • Een btw-nummer waaraan het BSN nummer niet aan ten grondslag ligt, is ook een identificerend nummer in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het zou dus het privacyprobleem niet oplossen;
  • De kans op identiteitsfraude bij het proces van omzetbelasting wordt dermate klein geacht dat een algemene wijziging van het btw-nummer daardoor niet wordt gerechtvaardigd;
  • Het heeft een grote impact op de continuïteit in het uitvoeringsproces van de belastingdienst.

Conclusie

Het btw-nummer zal vooralsnog blijven bestaan uit het BSN voor eenmanszaken. Er bestaan mogelijkheden om het btw-nummer pas zo laat mogelijk te verstrekken en deze niet actief te verstrekken. Voor vragen over dit onderwerp bent u bij NORD aan het juiste adres.

Geplaatst op 4 november 2014 door Koen Konings