Leestijd: 5 minuten

Op 1 april 2013 trad de nieuwe Aanbestedingswet in werking. Door middel van deze wet nemen de administratieve lasten van ondernemers af, en is er een eerlijker kans gecreëerd voor kleinere ondernemers bij aanbestedingen.

Aanbestedingswet 2012

De Aanbestedingswet 2012 verving de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen. Doordat alles nu gebundeld is in één wet zijn daardoor het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao), het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass), en de wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wira) ingetrokken.

Daarbij komt dat vanaf 1 april 2014 iedere aannemer een Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) moet kunnen overleggen. De GVA heeft de VOG/VOGrp vervangen. Een GVA is de verklaring van de minister van Veiligheid en Justitie dat er geen bezwaren zijn ten opzichte van de betrokken (rechts)persoon in verband met inschrijving op overheidsopdrachten, speciale-sectoropdrachten, en concessieovereenkomsten voor openbare werken of prijsvragen.

Naast de Aanbestedingswet is er een Aanbestedingsbesluit en aanvullend beleid van kracht. Het ministerie van Economische Zaken is halverwege 2014 gestart met de in wet verplichte evaluatie van de Aanbestedingswet. Dit zal uiterlijk 1 april 2015 afgerond moeten zijn.

 

Voorwaarden

De Rijksoverheid hanteert drie sets van algemene voorwaarden bij aanbestedingen. Dit zijn de ARVODI-2014, de ARIV-2014 en de ARBIT-2014. Lees over de nieuwe ARBIT-2014 een eerder blog.

Door de invoering van deze algemene voorwaarden zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo is de aansprakelijkheid beperkt in de ARVODI en de ARIV, het boetebeding is een optionele bepaling geworden in de modelovereenkomst, en is de overdracht van intellectuele eigendomsrechten beperkt.

Een decentrale overheid kan andere voorwaarden hanteren dan de Rijksoverheid.

 

Drempelwaarden

Niet alle opdrachten zullen via een aanbesteding worden uitbesteed, hiervoor zijn er drempelwaarden in het leven geroepen. Wanneer een overheidsopdracht evenveel, of meer bedraagt dan het drempelbedrag zoals dat is vastgesteld in de Europese richtlijn 2004/18/EG, moet deze opdracht, verplicht, Europees worden aanbesteed. De drempelwaarden zijn vastgesteld in artikel 7 van de richtlijn. Drempelwaarden voor speciale sectoren zijn vastgelegd in richtlijn 2004/17/EG. Iedere twee jaar worden de drempelwaarden herzien. Voor de periode 2014/2015 heeft PIANOo, het expertise centrum aanbesteden van de overheid, het volgende overzicht op haar website geplaatst:

 

Richtlijn 2004/18/EG
Werken 5.186.000
Leveringen 207.000*
Diensten 207.000*
Overheidsopdrachten op het gebied van onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten en telecommunicatiediensten, en diensten vallend onder bijlage 2B 207.000
Prijsvragen algemeen (artikel 67) 207.000*
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken (artikel 8a) 5.186.000
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken (artikel 8b) 207.000
Concessie voor openbare werken (artikel 56) 5.186.000
* Voor de centrale overheid is dit bedrag 134.000
Richtlijn 2004/17/EG
Opdrachten voor leveringen en diensten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten 414.000
Opdrachten voor werken in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten 5.186.000

 

Richtlijn 2009/81/EG
Opdrachten voor leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied 414.000
Opdrachten voor werken op defensie- en veiligheidsgebied 5.186.000

De drempelwaarden overheidsopdrachten zijn in euro’s (exclusief btw).

 

Grensbedragen

Naast de Europese drempelwaarden, waarbij de Rijksoverheid de opdracht verplicht Europees moet aanbesteden, heeft de Rijksoverheid zelf grensbedragen vastgesteld. Opdrachten onder het grensbedrag zullen middels een enkelvoudige of meervoudige onderhandse procedure worden uitbesteed. Voor opdrachten boven het grensbedrag tot aan de Europese drempelwaarde geldt de Nationale Aanbestedingsprocedure. De Rijksoverheid heeft in een circulaire in augustus 2013 de drempelbedragen vastgesteld waarbij tevens wordt vermeld welke procedure van toepassing is. In deze circulaire is onderstaande tabel opgenomen:

 

Soort opdracht Grensbedrag ex BTW Aangewezen procedure
Levering of dienst (w.o. B- diensten) Tot € 50.000 Enkelvoudig onderhandse procedure
Levering of dienst (w.o. B- diensten) Vanaf € 50.000,= tot de drempelwaarde Meervoudig onderhandse procedure
Levering of dienst (w.o. B- diensten) Met duidelijk grensoverschrijdend belang Nationale aanbesteding (publicatie)
Werk Tot € 150.000,= Enkelvoudig onderhandse procedure
Werk Vanaf € 150.000 tot 1.500.000,= Meervoudig onderhandse procedure
Werk Met duidelijk grensoverschrijdend belang Nationale aanbesteding (publicatie)
Werk Vanaf € 1.500.000,= tot de drempelwaarde Nationale aanbesteding (publicatie)
Werk Met grensoverschrijdend belang Nationale aanbesteding (publicatie)

Wanneer de aanbesteding betrekking heeft op een opdracht bij een decentrale overheid, worden de tarieven veelal op de eigen website geplaatst. Deze kunnen iets afwijken van de landelijke tarieven.

Mocht u vragen hebben over overheidsopdrachten en/of aanbestedingen, NORD Advocaten denkt graag met u mee.

 

Geplaatst op 24 februari 2015 door Koen Konings