Leestijd: 5 minuten

Intellectueel Eigendomsrecht

Het intellectuele eigendomsrecht (IE-recht) is een verzamelnaam voor verschillende rechten op intellectuele creaties. Het IE-recht biedt bescherming aan voortbrengselen van de menselijke geest. Voorbeelden van IE-rechten zijn het octrooi-, merken- en auteursrecht.

Het IE-recht is een uitsluitend recht (alleenrecht). Dat wil zeggen dat niemand anders gebruik mag maken van uw ideeën. Het IE-recht beschermt tegen de nabootsing van een product, dienst of naam door een ander doordat de rechthebbende feitelijk een monopolie verkrijgt.

Meer over het IE-recht in het algemeen leest u in een eerdere blogpost “Wat is Intellectueel Eigendomsrecht?” van NORD. Hierna wordt dieper ingegaan op de relevantie van IE-recht voor Sensor Technology.

Sensor Technology en Intellectueel Eigendomsrecht

De toepassing van sensoren in verschillende producten heeft de afgelopen jaren een enorme toevlucht genomen. Sensoren kunnen “waarnemen” en er zijn heel veel verschillende soorten sensoren. Sommige meten voltages, vochtigheidsgehalte of temperatuur. Andere meten beweging, locatie of geluid. De combinatie van verschillende sensoren kunnen interessante toepassingen en vormen van dienstverlening opleveren. De automatische schuifdeuren zijn een basaal voorbeeld, maar tegenwoordig zijn er ook al toepassingen die de temperatuur van donorbloed monitoren, het energieverbruik meten of de sterkte van dijken in de gaten houden. Voorbeelden van Sensor Technology omringen ons dagelijks in grote hoeveelheden, niet in de laatste plaats de technologie die verwerkt is in de smart phone.

De ontwikkeling van dergelijke toepassingen en diensten vergt vaak vele jaren met hoge kosten. Om de investeringen terug te kunnen verdienen zijn de door het IE-recht te claimen monopolies een absolute noodzaak. Soms ontstaan die monopolies van rechtswege, zoals bij het auteursrecht wanneer iets voldoende creatief is maar niet te technisch van aard. Vaker nog dienen er depots gedaan te worden van namen, logo’s, modellen of uitvindingen (octrooien). Van belang is steeds de internationale context van de markt waarop wordt geopereerd.

De ondernemer die dit goed heeft geregeld, krijgt een (tijdelijke) voorsprong in de markt voor de “return on investment“. De geldigheid van de verschillende depots lopen uiteen; een octrooi wordt standaard eenmalig voor 20 jaar verleend, terwijl een modelrecht in beginsel 5 jaar duurt en daarna nog eens vier maal verlengd kan worden voor eenzelfde periode. Een auteursrecht blijft 70 jaar geldig.

Naast het product of de dienst kan ook de naam ervan of van de onderneming worden beschermd, waarmee de marketing is gediend. Een goede naam voor de dienst of het product en een passende domeinnaam kunnen gezekerd worden met een merkdepot en soms met het voeren van de juiste handelsnaam.

Geheimhouding met een non-disclosure agreement (NDA)

In sommige gevallen is geheimhouding beter dan het deponeren of in eerste instantie goedkoper. Octrooien (in het buitenland: patenten) kunnen niet verleend worden als de uitvinding al tot de stand van de techniek is gaan behoren. Om dit te voorkomen kan de openbaarheid vermeden worden door met investeerders of mogelijke toekomstige zakenpartners onder geheimhouding worden gesproken door middel van een geheimhoudingsovereenkomst of Non-disclosure Agreement (NDA).

Ook de keuze van partners is essentieel. Wellicht dat sommige Aziatische partners goedkoop producten of onderdelen kunnen fabriceren, maar wat minder gewetensvol omgaan met de IE-rechten van de opdrachtgever of de afgesproken geheimhoudingsplicht.

Conclusie

Bescherming van Sensor Technology met IE-recht dient dus de eerste prioriteit te zijn van elke ondernemer op dat vlak. Ook voor de budgetering heeft dit gevolgen. Er zullen weloverwogen keuzes gemaakt moeten worden tussen welk soort depots gedaan moeten worden en hoe de geheimhouding contractueel het beste gewaarborgd kan worden.

Juist omdat de regels zo complex zijn en de belangen vaak groot, is het intellectuele eigendomsrecht bij uitstek een vakgebied voor specialisten. NORD kan u als deskundige assisteren bij het in kaart brengen van de veilige route, het doen van depots en/of het waarborgen van geheimhouding.

Geplaatst op 10 september 2013 door Koen Konings