Leestijd: 5 minuten

Webshops en regels

Voor houders van webshops bestaan er veel regels waar zij zich aan moeten houden bij het aanbieden van diensten of producten via het internet. Een groot deel van deze verplichtingen is het gevolg van Europese regelgeving en heeft als voornaamste doel de consumenten te beschermen

vandaag, 13 juni 2014, is de Europese Richtlijn Consumentenrechten in de Nederlandse wetgeving van kracht geworden. De richtlijn voegt twee bestaande richtlijnen over e-commerce samen tot één nieuwe en brengt een aantal veranderingen mee. NORD zet de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

De oude situatie

Een belangrijk recht van consumenten betrof de mogelijkheid om de overeenkomst binnen zeven werkdagen zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn trad in werking op het moment dat de product had ontvangen. Ontbinden betekent dat de consument zijn product weer kan terugsturen en zijn geld terug kan eisen

Daarnaast was er een aantal informatieplichten waar webshophouders aan moesten voldoen, zoals de belangrijkste kenmerken van het product of de dienst, de kosten van aflevering en de wijze waarop de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen. De sanctie op het verzuimen aan deze informatieplichten te voldoen was (en is) zwaar. In dat geval wordt namelijk de termijn waarbinnen de consument het ontbindingsrecht kan uitoefenen verlengd tot drie maanden. Het ontbindingsrecht geldt overigens niet voor alle soorten zaken. Bederfelijke waar of op maat gemaakte zaken, maar ook tijdschriften, waren bijvoorbeeld uitdrukkelijk door de wet uitgezonderd.

Wat is er nu veranderd?

Van groot belang is dat de termijn om het ontbindingsrecht in te roepen is verlengd naar veertien kalenderdagen. Het aanvangsmoment van deze termijn, namelijk het moment waarop de consument het product (volledig) heeft ontvangen, blijft gelijk. De consument kan, zonder opgave van redenen, binnen 14 dagen de koop op afstand ontbinden.

Ook de ontbindingstermijn van drie maanden, die geldt wanneer de webshophouder niet heeft voldaan aan zijn informatieplichten, wordt in de nieuwe situatie verlengd tot maar liefst twaalf maanden. Een extra reden voor webshops om te voldoen aan alle informatieplichten.

Verder zijn deze informatieplichten verruimd. De houder van een webshop dient bijvoorbeeld een speciaal herroepingsformulier aan de consument te bieden. Dit mag zowel op de website als in de algemene voorwaarden worden opgenomen. De bedoeling is dat een dergelijk herroepingsformulier het voor de consument gemakkelijker maakt om de overeenkomst te ontbinden, maar ‘ouderwets’ de overeenkomst ontbinden is ook nog steeds mogelijk.

Download hier de modelinstructies en het modelformulier voor het herroepingsrecht van de consument: modellen herroepingsrecht (Bijlage I bij de Richtlijn). Implementeer deze in uw webshop, als u dat nog niet heeft gedaan.

Een andere informatieplicht betreft het volledig transparant maken van de kosten die de online bestelling met zich meebrengt. Hoewel deze plicht goeddeels al bestond, is die verruimd in die zin dat de consument niet de kosten hoeft te betalen waarover de webshophouder de consument onvoldoende heeft geïnformeerd. Ook moet de leverancier erop toezien dat het voor de consument duidelijk wordt op welk moment hij in het bestelproces een betalingsverplichting aangaat.

Bovendien krijgt de consument het recht om uiterlijk binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst te gekochte zaken geleverd te krijgen. Tot het moment van aflevering ligt het risico van beschadiging of verlies van de zaak bij de leverancier.

Conclusie

Dit is slechts een greep uit de (nieuwe) informatieplichten voor webshophouders. Zorg dat u als houder van een webshop het herroepingsformulier goed geïmplementeerd heeft en dat u voldoet aan alle informatieplichten. Het verdient bovendien aanbeveling op uw algemene voorwaarden eens goed tegen het licht te houden in hoeverre deze nog aansluiten bij de geldende wetgeving.

NORD kan u adviseren bij de aanpassing van uw webshop en algemene voorwaarden aan de nieuwe wet- en regelgeving. Maar ook voor andere e-commerce gerelateerde vragen houdt NORD zich uiteraard aanbevolen.

Ook in de toekomst zullen de regels steeds veranderen. Bijvoorbeeld door de inwerkingtreding van de Europese Privacyverordening, die nadere eisen stelt aan de privacyverklaringen van webshops en de wijze waarop klantgegevens worden verwerkt.

Geplaatst op 13 juni 2014 door Koen Konings