Wwft

Per 25 juli 2018 is de Implementatiewet Vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden en is hiermee de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangepast. Voor de advocatuur betekent dit dat aan belangrijke verplichtingen moet worden voldaan. Voor een advocaat zien deze verplichtingen op bepaalde werkzaamheden die hij in naam en voor rekening van zijn cliënt verricht.

Gebieden

De Wwft is op voor de volgende gebieden van toepassing:

a. het aan- of verkopen van registergoederen;
b. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
c. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of
soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de  Algemene wet inzake rijksbelastingen;
d. het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
e. werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van de onder 23° beschreven beroepsgroepen;
f. het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed.

Verplichtingen

De verplichtingen voor de advocaat houden kort gezegd in dat:
1. hij erop toeziet dat cliënten zich voor aanvang van de dienstverlening identificeren; en
2. hij ongebruikelijke transacties meldt.

Ad 1. Identificatieplicht

Identificatie dient vóór aanvang van de dienstverlening te geschieden. Bij een rechtspersoon of vennootschap (zoals een B.V. of N.V. ) zal een bestuurder zich moeten legitimeren. Het handelsregister bij de Kamer van Koophandel wordt geraadpleegd om te controleren of de betreffende en geïdentificeerde persoon bevoegd is om de transactie aan te gaan namens de vennootschap. Identificatie geschiedt door het betreffende document in te zien en bijvoorbeeld met de KopieID-app een kopie te maken van het betreffende document en waarbij niet relevante persoonsgegevens onzichtbaar worden gemaakt. Een natuurlijke persoon dient zich in persoon te legitimeren en ook van deze persoon kan met de KopieID-app en met verwijderen van overvloedige gegevens een fotokopie worden gemaakt.

Ad 2. Ongebruikelijke transacties

De Wwft verplicht de advocaat om ongebruikelijke financiële transacties te melden bij FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit-Nederland). Na aanmelding als gebruiker van het FIU-portaal kan de advocaat de melding doen en beoordeelt FIU-Nederland daarna of een transactie wordt doorgegeven aan opsporingsinstanties. Ongebruikelijke transacties zijn onderverdeeld in een subjectieve indicator en in meerdere objectieve indicatoren. Bij eerstgenoemde (een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme) geldt dat de advocaat zelf moet beoordelen of deze transactie moet worden gemeld. Bij objectieve indicatoren vindt geen afweging plaats. Indien sprake is van een objectieve indicator, dan moet de advocaat in ieder geval een melding doen. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld een transactie voor een bedrag van € 10.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.

Nota bene: De advocaat mag van een dergelijke melding geen melding doen aan de betreffende cliënt.

Verdere aandachtspunten

  • Advocatenkantoren zijn verplicht een beoordeling op risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op te stellen, vast te leggen en actueel te houden. De beoordeling moet op verzoek aan de deken kunnen worden verstrekt;
  • Het cliëntonderzoek kan in gevallen van een laag risico in beginsel niet meer achterwege gelaten worden;
  • Er is geen onderscheid meer tussen binnenlandse en buitenlandse politiek prominente personen (PEP). De definitie van PEP is uitgebreid;
  • Het begrip uiteindelijk belanghebbende (UBO) is uitgebreid;
  • Er moet één persoon aangewezen worden die het dagelijks beleid van kantoor bepaalt. Deze persoon wordt belast met de verantwoordelijkheid voor de naleving van de WWFT-regelgeving. Bij NORD is dit mr. Koen Konings;
  • De vrijstelling voor eenvoudige belastingaangifte en erfbelasting komt te vervallen;
  • Voor zover passend bij de aard en omvang van het kantoor moet worden voorzien in een onafhankelijke en effectieve compliance- en auditfunctie.

Uitzonderingen

De Wwft is echter niet altijd van toepassing. In hoofdlijnen is dat het geval als sprake is van (advies over) een gerechtelijke procedure die de advocaat voor zijn cliënt doet. Evenmin is de Wwft van toepassing als de advocaat behulpzaam is bij het doen van fiscale aangifte en de cliënt geen winst uit onderneming heeft en/of geen overige werkzaamheden verricht en geen box III inkomsten heeft.

Heeft u naar aanleiding van de Wwft vragen, aarzelt u dan niet om met een van de advocaten van NORD contact op te nemen.