Leestijd: 4 minuten

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Op 23 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) in werking getreden. Deze wet is een uitvloeisel van de Europese richtlijn bedrijfsgeheimen waarover wij eerder hebben geblogd. Bedrijfsgeheimen worden ook wel knowhow of bedrijfsinformatie genoemd. Met de nieuwe wet zijn bedrijfsgeheimen beter beschermd tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan.

Bedrijfsgeheimen

De definitie van “bedrijfsgeheim” is gebaseerd op artikel 39 TRIP’s-Verdrag en is nu vastgelegd in artikel 1 Wbb. Van een bedrijfsgeheim is sprake, indien voldaan is aan drie cumulatieve voorwaarden. De informatie moet:

  • geheim zijn, althans niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk;
  • commerciële waarde hebben omdat deze geheim is;
  • onderworpen zijn aan redelijke maatregelen om deze geheim te houden.

Het begrip bedrijfsgeheim omvat zowel technische als commerciële informatie. Hoewel bedrijfsgeheimen geen intellectuele eigendomsrechten zijn, zijn zij daaraan wel nauw verwant. Zij geven anders dan IE-rechten geen exclusief recht dat tegen eenieder te handhaven is. Toch komen in de Wbb veel bepalingen voor die gelijkenissen vertonen met soortgelijke bepalingen in IE-wetten. Om die reden wordt knowhow ook wel een “quasi-IE-recht” genoemd.

Bescherming

De bescherming is beperkt tot het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van het bedrijfsgeheim (art. 2 Wbb). Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verkrijging van een bedrijfsgeheim in strijd met eerlijke handelsgebruiken, zoals door spionage of hacking, maar ook het met behulp van misleidende informatie of voorwendselen ontfutselen van het bedrijfsgeheim bij vergaande onderhandelingen over samenwerking. Het gebruiken en openbaar maken van een bedrijfsgeheim is voorts onrechtmatig, indien sprake is van wanprestatie, zoals schending van een geheimhoudingsovereenkomst (NDA).

Ook het profiteren van een bedrijfsgeheim als gevolg van een door een ander gepleegde wanprestatie is onrechtmatig (art. 2 lid 2 Wbb).

Geen inbreuk

Van inbreuk is geen sprake, indien het bedrijfsgeheim door eigen ontdekking is verkregen of door reverse engineering. Ook wanneer het bedrijfsgeheim verkregen is op een wijze die in overeenstemming is met eerlijke handelspraktijken, is sprake van een rechtmatige verkrijging. Op grond van artikel 3 lid 2 Wbb is de verkrijging van bedrijfsgeheimen door de Autoriteit Consument en Markt naar aanleiding van een inval bij een bedrijf bijvoorbeeld rechtmatig.

Klokkenluiders, handhaving en procesrecht

Klokkenluiders en journalisten kunnen een beroep doen op artikel 4 Wbb. Dit artikel waarborgt onder omstandigheden de vrijheid van meningsuiting. Het belang van vrijheid van meningsuiting kan soms zwaarder wegen dan het belang van vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen.

Daarnaast is de handhaving van bedrijfsgeheimen geregeld in de Wbb. Zo is het mogelijk gemaakt om bewarend beslag te leggen op inbreukmakende goederen waardoor voorkomen zou kunnen worden dat deze in het handelsverkeer terecht komen.

Niet alle regels met betrekking tot bedrijfsgeheimen zijn in de Wbb geregeld. Enkele bepalingen zijn terecht gekomen in andere wetten. In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bijvoorbeeld, waar het civiele procesrecht geregeld is, zijn bijzondere procesrechtelijke regels opgenomen. Deze regels moeten de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen tijdens een gerechtelijke procedure waarborgen. Zo kan de toegang tot bedrijfsgeheimen beperkt worden tot een gelimiteerd aantal personen.

 

Bescherm uw waardevolle informatie!

NORD Advocaten kan u adviseren over de bescherming van uw waardevolle informatie en producten. Indien sprake is van een technische uitvinding, dan kan ook een octrooirecht wellicht een zinvolle bescherming bieden. De keuze voor een octrooirecht, bescherming als bedrijfsgeheim of een geheel andersoortige bescherming is afhankelijk van diverse factoren. Wij lichten u graag voor. Ook kunt u bij ons terecht voor het opstellen van geheimhoudingsovereenkomsten, ook wel Non-Disclosure Agreements (NDA) genoemd.

Know how en bedrijfsgeheimen.
Geplaatst op 24 oktober 2018 door Gertjan van den Hout